Generalforsamling 2019

0  comments

Referat

Generalforsamling i FIDA Lørdag d. 30. marts 2019, kl. 10:00 – 16:00 i Borgernes Hus, Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C.

Til stede var: Anne Kathrine Rafn Hauge, Bjarne Jensen, Esther Rützou, Inger Lodberg, Ingrid Hvass, Jeanette LIV Knudsen, Johannes Thomsen, Lars Bjørn, Lena Bjørn, Maria Junghans, Marie Louise Kjær, Marlena Porat, Neel Holm, Nina Stenshøj, Peter Barner, Susan Ørum, Winnie Schou-Christensen

1) Valg af dirigent og referent
Johannes Thomsen dirigent, Peter Barner referent.

2) Godkendelse af indkaldelse og dagsorden
Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovligt indkaldt og dagsorden iht. vedtægterne.

3) Interessegruppers fremlæggelser
Månedens Fortæller
Skriftlig beretning vedhæftes. Gruppen ønsker at overlade de tre udvalgspladser til en ny og frisk gruppe, der har andre kommende ”Månedens Fortællere” i deres inspirerende fortællernetværk at plukke af til fælles glæde. Den afgående gruppe står bi med råd og dåd. Der er valgt Månedens Fortæller for resten af 2019.
Maria Junghans opfordrede interesserede til at melde sig, og Johannes Thomsen anbefalede det spændende, berigende arbejde med et overkommeligt tidsforbrug.

Fortælling med børn
Skriftlig beretning vedhæftes. Gruppen fik afslag ved Kulturmøde Mors og er trods ihærdige anstrengelser svundet ind til én person – stifteren Lene Brok.
Gruppen havde bla. til formål at se, hvad man kan gøre for at få mundtlig fortælling ind i planerne for pædagog- og læreruddannelsen. Måske andre med forbindelser i uddannelserne kan og vil tage over.

Professionel gruppe
Esther Rützou redegjorde for gruppens arbejde, der koncentrerer sig om at finde sig til rette i Dansk Artist Forbund
Forbundet byder på flere fordele, juristbistand, kurser – bla. i fundraising, promotion mm. Det er åbent for alle artister, solister og underholdere, der arbejder professionelt i musik, scenekunst og underholdningsbranchen. Det koster 436 kr/md, så der skal en god professionel indtægt til at deltage.

Dokumentation og viden
FIDA har fået ny webmaster, Carsten Legaard, et frivilligt medlem, der ernærer sig som dialogdesigner. Han har gennemgået hjemmesiden og strammet grundigt op. I sin statusberetning til GF opfordrer han medlemmerne til at kigge siderne kritisk igennem for fejlagtige eller manglende oplysninger, så siden kan blive mest mulig dækkende og aktuel.
Videre foreslår han en interessegruppe, som skal arbejde med at dokumentere og lette adgangen til viden om fortællingens teori og praksis. Ideen er, at alle bidrag “tagges”, så de bliver til en søgbar videndatabase for medlemmer af FIDA.
Pia Sigmund – der tidligere har forsøgt sig med noget lignende – meldte sig straks som interesseret. Det samme gjorde Susan Ørum og Ingrid Hvass. Carsten Legaard vil gerne være kontaktperson og høre fra andre interesserede.

Podcast
Suppleant i bestyrelsen Thomas Kirk arbejder sammen med medlem Trine Thorendal på at fremstille podcasts af fortællinger. 18 månedens fortællere har leveret fortællinger, som Trine er ved at speake. Planen er at lancere podcasten primo maj, lægge tre afsnit op og derefter et afsnit om måneden.
Thomas fortsætter med indsamling af historier, så vi kan fortsætte 2020 med.

4) Formandens beretning
Beretning vedhæftet. Årets begivenheder blev nævnt og kommenteret. Det lykkedes ikke at vække de landsdækkende mediers interesse for Fortællingens Dag, men vi prøver igen til næste år. En vision om et Danmarkskort spækket med prikker, hvor der er åbne fortællearrangementer over stort set hele landet. Som små lys, der tændes i vintermørket…
Formanden havde i seneste nyhedsbrev bedt om, at man skrev ind om, hvad man har bedrevet i løbet af året. Det drejer sig om alle typer af fortællearrangementer. Meningen er at skaffe overblik over handlinger, der er med til at styrke fortællingen og udbrede kendskabet.
I beretningen nævnes de tilbagevendende arrangementer og festivaler, som vi nu har overblik over. Medlemmerne opfordres til at læse listerne og melde ind, hvis noget er glemt eller overset.
FEST konferencen kommer til Danmark i 2021, og bestyrelsen har taget hul på det omfattende arbejde med at organisere den. Når vi kommer tættere på, får FIDA brug for alle frivillige kræfter. Tanken er at holde konferencen i Svendborg med udflugter til forskellige relevante steder og afslutte i Helsingør med Words Festivalen. Der er stadig mange dele, der skal på plads.
Formandens beretning blev godkendt med akklamation.

5) Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget for det kommende års arbejde
Herunder drøftelse af honorar til formanden.
Esther Rützou fremlagde regnskabet og næste års budget.
Budgettet for 2018 er overholdt, og der er et positivt resultat på 5.653 kr (dog med en udestående transportregning). Vi får brug for ”polstring” ifm. FEST i 2021.
Der var enstemmig tilslutning til at fortsætte formandens honorar på 1.000 kr mdl.
Efter årets kontingentopkrævning og rykker er vi nu 94 medlemmer foruden kredsene. Medlemmerne må gerne opfordre andre kolleger til at melde sig ind. Der var en debat om medlemsfordele – er vi medlemmer af individuelle eller idealistiske grunde… Der blev ikke konkluderet.

6) Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret.
Uændret 300 kr per år.

7) Valg af formand
Formanden blev valgt sidste år og er iht. vedtægterne valgt for en periode på to år.
Taget til efterretning.

8) Valg af minimum to bestyrelsesmedlemmer med en valgperiode på to år, samt af to suppleanter med en valgperiode på et år.
Bestyrelsesmedlem og kasserer Esther Rützou er på valg og modtager genvalg.
Suppleant Thomas Kirk er på valg og modtager genvalg.
Suppleant Susan Ørum er på valg og modtager genvalg.
Alle genvalgtes.

9) Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor Huub Zegers og revisorsuppleant Anna Grethe Bech er villige til genvalg.
Begge genvalgtes.

10) Indkomne forslag fra medlemmer
Ingen indkomne forslag.

11) Eventuelt
Winnie Schou-Christensen fremlagde beretning fra Svendborg Fortælleværksted.
Esther Rützou oplyste, at nogle af Kulturstyrelsen puljer er slået sammen til puljen Dansk litteratur i Danmark, der giver støtte til udgivelse af dansk litteratur og til projekter, der formidler dansk litteratur inden for skønlitteratur og almen kultur- og faglitteratur. Puljen støtter bl.a. litteraturfestivaler, så festivaler for mundtlig litteratur har også mulighed for at søge .
Ingrid Hvass omtalte Fortælle Akademiets symposium i bededagsferien 17. – 18. maj
Pia Sigmund omtalte Måle Fortælleteater og Anette Jahns nye bog.
Peter Barner nævnte World Storytelling Day, der holdes hvert år ved forårsjævndøgn ca. 20. marts og en uge frem. Oprindelig en svensk idé, der har spredt sig til hele verden. Ideen er, at hvert år ved forårsjævndøgn er der så mange folk som muligt, der fortæller og lytter til historier på så mange sprog og så mange steder som muligt. Der meldes et tema ud på verdensplan hvert år.
Dermed fremmes mundtlig fortælling, og man får en chance for at opbygge venskaber på tværs af nationale og kulturelle grænser.
Flere danske fortællekredse er gået med på ideen, og generalforsamlingen opfordrer bestyrelsen til at tage ideen op og virke for den.

Workshop
Efter frokost tog Marlena Porat over til en workshop med titlen ” Fortælling til healende og livsglædende formål”.
Marlena tog udgangspunkt i sin praksis som flyvende oplevelsesmedarbejder, hvor hun især arbejder med demente. Gennem øvelser og fortælling fik vi lov at arbejde med vores egne livsglædende fortællinger. Runden til sidst gav mange flotte og inspirerende eksempler, som mange af os kommer til at arbejde videre med derhjemme.
Stor tak til Marlena.

Beretning Månedens Fortæller
Beretning Fortælling for børn
Status fra Webmaster
Formandens beretning
Regnskab 2018
Svendborg Fortælleværksted


Tags

Generalforsamling


Måske kan du også være interesseret i disse?

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}