.st0{fill:#FFFFFF;}

Hvad du bør vide om ophavsret 

Fortællere i Danmark (FIDA) tilbyder ikke rådgivning og/eller juridisk bistand omkring ophavsret og henviser til Kulturministeriets hjemmeside vedrørende dette emne. På https://kum.dk/kulturomraader/ophavsret findes nogle generelle beskrivelser og links til de love og bekendtgørelser, som er gældende for ophavsret. Lister over forvaltningsorganisationer og interessenter findes ligeledes der.   

De efterfølgende tekster, som er kopieret fra Kulturministeriet generelle beskrivelser om ophavsret, giver et kortfattet indblik i det som lovgivningen søger at beskytte. 

Hvad er ophavsret?

Som kunstner eller designer har du en række lovfæstede rettigheder i forhold til andres brug af dine litterære eller kunstneriske værker, hvad enten de er tilgængelige online eller i fysisk form.

Generelt gælder det, at den, der har skabt et litterært eller kunstnerisk værk, har ophavsret til værket. Det betyder, at ophavsmanden eller rettighedshaveren har eneret til at fremstille eksemplarer af værket og til at gøre det tilgængeligt for andre indtil 70 år efter ophavsmandens død. Hvis du vil bruge et litterært eller kunstnerisk værk på en måde, der er omfattet af ophavsmandens eller rettighedshaverens eneret, kræver det normalt tilladelse, med mindre det er tilladt efter en særregel i ophavsretsloven.

Reglerne om ophavsret skal overordnet balancere mellem to hensyn. På den ene side skal det sikres, at kunstnere og designere får betaling for andres brug af deres værker. På den anden side skal brugernes adgang til samt udbredelsen af litterære eller kunstneriske værker ikke begrænses unødigt. Reglerne er således i både samfundets, rettighedshavernes og brugernes interesse, da det tilskynder til ny produktion og udbredelse af kunst og design.

Ophavsret til idéer og koncepter

Ophavsretten beskytter ikke ideer og koncepter, men derimod den konkrete udformning af ideer i form af enten et kunstnerisk eller litterært værk. Eksempelvis beskytter ophavsretten ikke ideen om ”en dreng på troldmandsskole”, mens bøgerne om Harry Potter er beskyttet. TV-programmer og koncepter vil på samme måde næppe kunne beskyttes i abstrakt plan, mens valget af argumentationsstruktur og filmiske, visuelle og lydmæssige virkemidler vil kunne beskyttes efter en konkret vurdering.

Konkrete litterære eller kunstneriske værker, der skabes i forbindelse med ideen kan beskyttes. Hvis du f.eks. har udtænkt et kortspil og beskrevet reglerne i en tekst, kan denne tekst være beskyttet som litterært værk. Det betyder, at andre ikke må kopiere din tekst. De må derimod gerne beskrive de samme regler i en anden tekst, da selve idéen til kortspillet ikke er beskyttet.

Det samme gælder f.eks. et brætspil. Hvis du har udviklet et brætspil og designet bræt og brikker, kan brættet, billeder og brikkerne være beskyttede som kunstværker. Andre må ikkekopiere dit bræt eller dine brikker, men det er i orden at udforme et andet bræt og andre brikker ud fra samme idé.

Det er en betingelse for beskyttelse efter ophavsretsloven, at et kunstnerisk eller litterært værk skal være et resultat af ophavsmandens selvstændigt skabende indsats.

Ophavsretten opstår i og med, at værket bliver skabt. F.eks. opstår ophavsretten til en bog, mens den skrives. Der er ingen krav om ansøgning, stempel, registrering eller betaling, ligesom det ikke er en del af det ophavsretlige system at udstede officielle beviser for beskyttelse. Copyright ©-mærket har ingen juridisk betydning i Danmark. Beskyttelsen er den samme, uanset om mærket anvendes eller ej.


Tags


Måske kan du også være interesseret i disse?

Ellen Mortensen

Ellen Mortensen
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Gør noget godt for dig selv i dag

Bliv medlem af Fortællere i Danmark