Generalforsamling 2020

0  comments

Referat

Generalforsamling i FIDA Lørdag d. 31. oktober 2020, kl. 10:00 – 12:00 per Zoom


Til stede var:
Anja Hvidberg, Anna Grethe Bech, Bjarne Jensen, Carsten Legaard, Chanet
Deleuran, Dorte Futtrup, Else Mathiassen, Esther Rützou, Ingrid Hvass, Jesper la Cour, Maria Junghans, Mette Jorgensen, Peter Barner-Rasmussen, Pia Sigmund, Susan Ørum, Thomas Kirk

1) Valg af dirigent og referent
Carsten Legaard dirigent, Peter Barner referent.

2) Godkendelse af indkaldelse og dagsorden
Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovligt indkaldt og dagsorden iht. vedtægterne.

3) Interessegruppers fremlæggelser

Viden og dokumentation
Gruppen blev etableret i 2019 og har lagt nærmere beskrivelser på https://fortaellereidanmark.dk/arkiv/. Har holdt nogle få møder, men fortsat aktivitet. Man er i gang med at opbygge et arkiv, der fortæller historien om historiefortælling.
Gruppen fortsætter og efterlyser hjælp fra kredse og medlemmer. Ligger I inde med materiale om jeres fortællekreds’ historie, eller har I personlige beretninger, som kan digitaliseres, hører gruppen gerne fra jer.

Professionel gruppe
Alle har været travlt optaget frem til Corona. Derefter har man haft alt for meget tid og alt for lidt at lave. Et lyspunkt var, da det lykkedes at få støtte til en Minifestival i Svendborg i september 2020. Kulturstøtten var målrettet personer med en årsindkomst på mindst 100.000 kr ved kunstnerisk virksomhed. Det gav opmærksomhed i medierne som opvarmning til FEST i juni 2021.

Månedens Fortæller
Gruppen er lidt træt og efterspørger fornyelse. Det har været svært at holde et udvalg inden for ”egentlig” fortælling. Gruppen forelægger derfor et forslag om, at en nyudnævnt Månedens Fortæller selv udpeger næste måneds, så gruppens arbejde reduceres til at ekspedere valget til medierne. Denne ”stafet” løsning diskuteres, men man er bekymret for, om det kan medføre stagnation og blive for indspist. Det er vigtigt, at Månedens Fortæller vælges blandt hele landets fortællere og kommer bredt ud.
Flere forskellige valgmuligheder bliver foreslået:
 Fortællere fra andre lande
 Fortællere, der for lang tid siden har fået titlen, og man kan finde en passende anledning
 Kredse og medlemmer opfordres til at komme med forslag. Man må gerne foreslå sig selv og andre fra den lokale kreds. Det skal blive en medlemsfordel, at man kan være med til at bestemme Månedens Fortæller.

Således rustet vil gruppen fortsætte, og Generalforsamlingen opfordrer den kommende bestyrelse – og kredse og medlemmer – til at melde ind med forslag.

4) Bestyrelsens beretning og virkeplan
Formanden redegjorde for bestyrelsens liv fra sidste GF i marts 2019 til April 2020. Hun lagde vægt på de mange aktiviteter, der trods Corona er gennemført. Der er sket rigtig meget på den virtuelle scene, tvunget af omstændighederne. Omkring 90 events på Facebook plus det løse …
Den samlede beretning vedhæftes.1
Det næste år – og lidt til – kommer til at stå i FEST konferencens tegn, og formanden gjorde igen opmærksom på, at bestyrelsen har brug for samarbejde fra medlemmer og kredse. Har man ideer til bidrag, er det bare om at komme frem med dem.

Bestyrelsens beretning

5) Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget for det kommende års arbejde.
Herunder drøftelse af honorar til formanden.
Esther Rützou fremlagde regnskabet og næste års budget 2.
Det fremlagte gælder regnskabsåret 2019 og fremviser et positivt resultat på 11.000 kr. Eneste indtægtskilde er medlemskontingenter. Det stærkt positive resultat skyldes dog en fejl, hvorved formandshonoraret ikke blev udbetalt i otte måneder, hvilket først blev opdaget i 2020. Overskuddet for 2020 vil derfor blive lavere.
Det blev vedtaget at fortsat yde formanden et honorar på 1.000 kr/md.

Regnskab 2019

6) Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret.
Uændret 300 kr. per år.

7) Valg af formand.
Formanden er på valg og modtager genvalg. Genvalgt.

8) Valg af minimum to bestyrelsesmedlemmer med en valgperiode på to år, samt af to suppleanter med en valgperiode på et år.
Bestyrelsesmedlem og sekretær Peter Barner er på valg og modtager genvalg. Suppleant Susan Ørum er på valg og modtager genvalg
Suppleant Thomas Kirk er på valg og stiller sit mandat til rådighed.
Peter og Susan genvælges.
Chanet Deleuran har meldt sin interesse i at deltage i bestyrelsesarbejdet. Hun vælges til Thomas’ plads. Thomas fortsætter med at stå til rådighed for bestyrelsen omkring regnskaber, Excel mv. Stor tak til både Thomas og Chanet.


9) Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor Huub Zegers og revisorsuppleant Anna Grethe Bech er villige til genvalg.
Begge genvalgtes.

10) Indkomne forslag fra medlemmer
Bestyrelsen foreslår to vedtægtsændringer:
§3, stk. 3, nr. 7)
Valg af minimum to bestyrelsesmedlemmer med en valgperiode på to år, samt af to suppleanter
med en valgperiode på et år Foreslås ændret til:
Valg af et bestyrelsesmedlem med en valgperiode på to år og to suppleanter med en valgperiode på et år.
§4, stk. 2, andet punktum:
Bestyrelsen holder møder efter behov og udsender løbende beslutningsreferater fra sine møder til
medlemmerne. Foreslås ændret til:
Bestyrelsen holder møder efter behov og udsender løbende nyhedsbreve til medlemmerne.
Begge forslag vedtages enstemmigt.

11) Eventuelt
Else Matthiassen beretter om Fortælle Akademiet, der har en evaluering af det første forløb undervejs og er i gang med at starte et nyt forløb i februar 2021. Er godt tilfreds med resultatet – tre af det første hold er blevet udnævnt til Månedens Fortæller.
Akademiet er flyttet fra Vestjyllands til Mors Højskole.

Susan Ørum opfordrer til at slutte op om Fortællingens Dag den 24. januar. Opfordrer til fælles forestillinger digitalt og fælles mediearbejde. Måske genoplive en interessegruppe omkring dagen. Forslaget diskuteres, og meningerne er mange og delte. Corona forsvinder ikke lige foreløbig, og det digitale univers bliver ikke til at komme udenom. Er der nogen, der har erfaringer med at komme igennem til DR? Når Philip Faber kan, hvorfor kan vi så ikke?


Konstituering
Umiddelbart efter generalforsamlingen mødtes den nyvalgte bestyrelse og konstituerede sig som følger:
Formand Maria Junghans
Kasserer Esther Rützou
Sekretær Peter Barner-Rasmussen
Suppleant Susan Ørum
Suppleant Chanet Deleuran

Referat i printformat


Tags


Måske kan du også være interesseret i disse?

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}