Generalforsamling 2016

0  comments

REFERAT

Generalforsamling i FIDA lørdag d. 19. marts 2016

Frivillighedscentret, Toldbodgade 52, Odense

17 medlemmer tilstede fra alle landsdele

 • Godkendelse af indkaldelse og dagsorden
  Begge dele godkendt
 • Valg af referent og dirigent
  Dirigent: Lars Bjørn Jensen, Roskilde
  Referent: Annemarie Krarup, Roskilde
 • Interessegruppernes fremlæggelser
  Anna Grethe Bech: Fortællingens Dag har igen skrevet en tekst, et udkast til pressemeddelelse og et kunstnerisk billlede som blev sendt ud til medlemmerne.
  Månedens fortæller gruppen ved Johannes. Nye medlemmer i gruppen pr. 1/7-15: Mariane Josefsen, Aske Ebbesen og Johannes. Gruppen har udvalgt månedens fortællere for resten af året.
  Månedens fortæller lægges på Facebook, på Ratatosk og på hjemmesiden.
  Den professionelle gruppe ved Esther. Der har været afholdt et møde, hvor gruppen blev defineret med hvilke kriterier, der skal være opfyldt for at blive defineret som professionel fortæller.
  Det skal undersøges hvad FIDA kan gøre for de professionelle fortællere – hvordan deres interesser bedst kan varetages.
  Rent politisk er det godt at vi har en gruppe medlemmer med en professionel profil.
  Skolegruppen Kari Brinch. På vegne af Pia Sigmund, som er tovholder, men ikke kunne være tilstede i dag. Gruppen ligger lidt i dvale lige nu, – der har været vanskeligheder med at få arbejdet med at etablere en database organiseret. Der var planlagt et samarbejde mellem os og de norske og svenske fortællere (som havde søgt og fået penge), men de ville hellere bruge penge på noget andet. Kari udgår af Skolegruppen pga. formandsaktiviteter.
  Michael Lykke holdt et kursus på BestTellers om hvordan man som fortæller kan komme ind i folkeskolen. Anna Grethe foreslog at kurset blev gentaget i FIDAs regi.
  Laura refererer at Bertel Harder har udtalt sig pænt om fortælling. Hun vil prøve at finde citatet.
  Esther foreslår at foreningen gør en indsats for at få nogen flere i skolegruppen, så den kan komme til live igen.
  Der er et fint samarbejde mellem FIDA og den frie læreruddannelse, som har lavet en diplomuddannelse i fortælling.
  Der er blevet taget kontakt til Peter Lund Madsens ”Hjernekassen” om en udsendelse og kommet et pænt standardsvar tilbage.
  Marianne Christensen nævnte en undersøgelse om hjerneforskning og fortælling i USA.
 • Formandens beretning
  Er vedhæftet referatet. Beretningen blev godkendt med applaus.

 

 • Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget for det kommende års arbejde
  Kassereren gennemgik de enkelte poster i regnskabet og fremlagde budgettet for 2016.
  Regnskab og budget blev godkendt med applaus. Er vedhæftet referatet.

 

 • Fastlæggelse af kontingent
  Bestyrelsen foreslå at man fastholder kontingentet for medlemmer og grupper, men at indføre et ungdomsmedlemsskab for unge under 25 år på 150,- kr.
  Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag, som dermed er vedtaget.

 

 • Valg af tre bestyrelsesmedlemmer
  En med valgperiode for to år samt to suppleanter med en valgperiode på et år.
  Eva Ellerskov, Connie Nordhold og Conny Radza genopstillede ikke.
  Der blev klappet af det store arbejde, de afgående fortællere har udført for fortællerne i Danmark.
  Opstillede kandidater til bestyrelsen:
  Peter Barner-Rasmussen fra Vestjyllands fortællere og Viborg fortællekreds stillede op som fast medlem af bestyrelsen.
  Laura Kamis Wrang. Bestyrer en engelsk-sproglig fortællecafé på BestTellers og er aktiv professionel fortæller stillede op som suppleant.
  Thomas Kirk. Medlem af fortællere i Østjylland og vært på Teater Katapults fortælleaftner stillede op som suppleant.
  Alle tre opstillede blev valgt med akklamation.

 

 • Valg af revisor og revisorsuppleant
  Vores hidtidige revisor vil gerne fortsætte og Anna Grethe Bech fortsætter som revisorsuppleant. Begge blev genvalgt med akklamation.

 

 • Indkomne forslag fra medlemmerne
  Ingen indkomne forslag.

 

Eventuelt
Laura Kamis: 1001 fortællinger (www.kulturarv.dk/1001fortaellinger) – opfordring til at vi alle sammen lægger historier op her, og derefter kan vi linke til siden og på den måde markedsføre vores fortællinger.
Der findes ophavsretskurser som man kan afholde med støtte, så vi kan invitere oplægsholdere helt gratis. En ide til et arrangementer om hvordan vi forholder os til ophavsret. Der findes et papir om ophavsret af den norske (nu afdøde) fortæller og jurist Hallvard Austlid, som holdt et oplæg på Fortælleseminaret på Ry Højskole i 2012. Annemarie sender det til bestyrelsen.
Pernille: Der er behov for en professionalisering af lobbyvirksomheden. Vi har Bertel Harders øre lige nu, vi bør gøre en målrettet indsats for at komme ind i varmen. En lille ny kunstart kan søge penge – findes der mon en udviklingspulje?
Vigga: Vi historiefortællere er ingenting – vi er ikke anerkendt og er derfor ikke berettiget til at få penge. Der findes puljer. Vi kan evt. være en gruppe i Artistforbundet.
Pernille og Vigga vil gerne gå aktivt ind i den professionelle gruppe (som Esther er tovholder for)
Laura: Speaker-indlæser forbundet er under dansk skuespillerforbund
Forslag fra Thomas Kirk: Månedens fortæller kan evt. lægges op med en lydfil med fortælling på 1001 fortællinger. Storyslam i Århus har en podcast, der downloades rigtig meget.
ALLE MEDLEMMER: HUSK at lægge arrangementer i kalenderen: Kontakt Annemarie Krarup for at få en instruktion og blive godkendt til at lægge op.
Eva Ellerskov spørges om hun vil fortsætte med at være kalenderbestyrer
Mulige nye udvalg:
Et internationalt udvalg
Et databaseudvalg
FIDA fylder fem år i efteråret – udvalg
Bestyrelsen er meget interesserede i at der uddelegeres så mange opgaver som muligt til medlemmerne. Så kan bestyrelsen koncentrere sig om de politiske opgaver og medlemmerne kan yde et aktivt bidrag til vores forening.
Andre fortælleorganisationer:
Lost Stories – Facebook: LostStories – De Andre Fortællinger
HØRT – Annemarie vil prøve ar få dem med i FIDA til Stemmens Dag d. 16. april, hvor vi deler stand med dem i Rundetårn.
http://www.hoert.dk/vi-er/


Tags

Generalforsamling


Måske kan du også være interesseret i disse?

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}